gepek
Alapítva: 1996
 
A látogatók száma:432
geniusvonal
info@geniusmbt.hu
Tel:(06) 48 898 139
Mobil: (06) 30 9351 592

logo
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

CARBOLINE TERMÉKEKRE

Érvényes: 2OO4 január 01.-tõl visszavonásig

/ Egyúttal a korábbi "Általános Szállítási Feltételünket" ezennel visszavonjuk! /

 

MEGRENDELÉS

Megrendelést kizárólag csak írásban fogadunk el, ami lehet fax, vagy régi vevõk esetén E-mail is.

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a vevõ nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát
 • a megrendelt mennyiséget kiszerelés és RAL szám szerint
 • a szállítási címet
 • amennyiben nem a megrendelõ cég saját alkalmazottja veszi át az árút, úgy a felhatalmazott cég, vagy -személy nevét / lehetõleg telefonszámát is/
 • a szállítás kért határidejét
 • a fizetés módját és idejét
 • cégszerû aláírást
 • a veszélyes anyagok megszerzéséhez és felhasználásához szükséges  ANTSZ engedély számát

FIGYELEM!  Ezen adatok bármelyikének hiányában a megrendelés semmisnek tekinthetõ!

 

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Minden beérkezett megrendelést írásban visszaigazolunk, faxon és e-mailen
      - 3 munkanapon,
      - postán 5 munkanapon belül.

Visszaigazolásunk az alábbiakat tartalmazza:

 • a szállítandó termék fajtáját,
 • mennyiségét,
 • egységárát,
 • az árú értékét,
 • valamennyi rendelt árú együttes értékét,
 • az esedékes felárak mértékét és összegét,
 • az adható árkedvezmények fajtáját, mértékét és összegét,
 • az átadás várható idõpontját, helyét,
 • a fizetés módját és határidejét,
 • az esetlegesen fizetendõ foglaló vagy elõleg mértékét és összegét,
 • egyéb - az árú átadására vonatkozó - fontos tudnivalókat és feltételeket
 • cégszerû aláírást

FIGYELEM!  A megrendelést követõ 24 órán túl módosítást nem fogadunk el, kivéve, ha azt raktárkészletünk lehetõvé teszi, és ezt írásban újból visszaigazoltuk!

 

ÁTADÁSI PONT:

 • 1000 liter alatt budapesti raktárunk,
 • 1000 liter felett a megrendelõ telephelye, kivéve, ha a felek ettõl eltérõen állapodnak meg.

 

RAKTÁRAINK:

SCHENKER kft (a korábbi MASPED-TRIAS kft)
Budapest, XXI. ker. Szikratávíró u. 17-21.
Tel. : 1/278-7133

Fax: 1/278-7801

Raktáros: Ábrahám Lászlóné -

 

FELÁRAK

MENNYISÉGI FELÁR

 1. 50 - 100 liter közötti megrendelés esetén: + 15 % + ÁFA,
 2. 50 liter alatti megrendelés esetén: 30.OOO,- Ft + ÁFA

SZÍNFELÁR
Amennyiben fedõfestéknél nem adunk meg külön színcsoportot, úgy a közölt ár az I-es színcsoportra vonatkozik.
A II., III. színcsoportnál az Árlista tartalmazza az egyes színcsoportra vonatkozó árainkat

RAKTÁRKEZELÉSI KÖLTSÉG
Raktárról történõ szállítás esetén ( a megrendeléstõl számított maximum 10 munkanapon belül ) 5% raktározási és kezelési költséget számítunk fel minden termékre.

EGYÉB FELÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK
Ha a megrendelõ az árút nem hajlandó a az általunk megadott és elõzetesen jelzett idõpontban átvenni, s azt nekünk legalább 3 napig , vagy tovább tárolnunk kell, akkor minden megkezdett hét után 3% fekbért számítunk fel.

SKONTÓ
Az árú átvételekkor - vagy azt megelõzõen - fizetett összeg után 3% árengedményt adunk.

 

ÁRENGEDMÉNYEK

Mennyiségi árengedmények

Az egyszerre megrendelt és egyszerre fizetendõ mennyiségekre vonatkozóan:

 • ha a megrendelt festék mennyisége eléri az 1.000 litert, akkor az adható engedmény mértéke: - 5 %

 • ha a megrendelt festék mennyisége eléri a 2.000 litert, akkor projectár vehetõ igénybe, (külön megállapodás szerint!) ami az adott körülmények között a lehetõ legnagyobb kedvezményt tartalmazza !

PROJECTÁR

Amennyiben egy adott projekt esetén a megrendelõ közli a

 • festendõ felület / m2 / nagyságát,
 • a kivitelezés várható idõpontját,
 • és a munka várható ütemezését

akkor projekt árat adunk ki.

FIGYELEM !   Mindennemû kedvezmény megtagadható attól a vevõtõl, aki a határidõn túli késedelmes teljesítésének okáról nem ad idõben tájékoztatást, és a teljesítés várható idejét nem hajlandó közölni, vagy más módon súlyosan sérti meg az alapvetõ kereskedelmi morált, ill. vét a tisztességes piaci magatartás szabályai ellen!

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállítónak jogában áll:

 • új partnerek, vagy likviditási problémák esetén 3O - 5O % foglaló, vagy elõleg bekérése
 • ismeretlen vevõk, vagy olyan partnerek esetében, akik korábban súlyos fizetési késedelembe estek, 1OO % elõre fizetést kérni.

Az így bekért összegek óvadékul szolgálnak (Ptk. 270§(1)) és számlánkra történõ beérkezése rendelés-visszaigazolásunk     érvénybelépésének feltétele.

Általános fizetési határidõk:

Az egyszeri megrendelésben szereplõ festékmennyiségtõl függõen:

 1. 1OO liter alatt: 8 nap

 2. 1OO - 1OOO liter között: 30 nap

 3. 1OOO liter felett: megállapodás szerint

 4. projectárnál egyedi megállapodás szerint!

 

FIGYELEM !

 • A fizetési kedvezmények csökkenthetõk ill. megvonhatók mindazon vevõktõl akik a fizetési határidõt rendszeresen túllépik.

 • Tíz banki napot meghaladó kintlévõségrõl felszólítást küldünk.

 • Harminc napot meghaladó kintlévõségeink behajtását jogi úton kezdeményezzük.

 • Határidõn túli kintlévõségeink után a számlakibocsátás idõpontjában érvényes mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelõ késedelmi kamatot számítunk fel.

 • Amennyiben Vevõ határidõn túli kötelezettségét többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó rendezni, ill. a rendezés ütemérõl Szállítóval nem jön létre megállapodás, úgy Szállítónak jogában áll minden további megrendelést megtagadni.

 

REKLAMÁCIÓ

A termék teljesítményére vonatkozó reklamációt csak írásban benyújtva tudunk elfogadni az alábbiak megadásával:

 • rendelési szám
 • festékek komponensenkénti sharge számai ( batch number ), és/vagy a hígító scharge számai ( batch number )
 • a kivitelezésért felelõs személy neve és beosztása
 • az elõírt rendszer ( specifikáció )
 • ki készítette a specifikációt ( anyagszállító, v. tervezõ intézet, v. megrendelõ )
 • az alkalmazási terület pontos megadása ( X. cég, Y üzem, W készülék )
 • a felhordás dokumentált körülményei (építési napló, vagy jegyzõkönyv alapján )
 • hõmérséklet ( legalább napi 3 adat )
 • relatív páratartalom ( legalább napi 3 adat )
 • harmatpont ( legalább napi 3 adat )
 • testhõmérséklet ( legalább napi 3 adat )
 • a jelezni kívánt probléma szakszerû leírása
 • a helyszín megtekinthetõsége
 • a problémával kapcsolatban keresendõ személy ( telefon, elérhetõség )
 • egyéb rendelkezésre álló információ (jelentések, mérési jegyzõkönyvek, fotók )

Fentiek hiányában a reklamáció elutasítható !

FIGYELEM ! Megrendelõ a Ptk. 383-as szakaszában rögzített módon 8 napon belül köteles megvizsgálni a termék minõségét, és negatív eredmény esetén arról Szállítót értesíteni.

 

GARANCIANYÚJTÁS

 A CARBOLINE termékek gyártása szigorú ellenõrzés mellett történik, s ezért általában minden termékre 5 év garanciát adunk. Ez viszont csak akkor vehetõ igénybe, ha a felhordás körülményeit a festékszállító képviselõje a helyszínen ellenõrizni tudja, vagyis készül egy, vagy több olyan referencia felület, amely dokumentáltan, összes - a felhordás körülményeire és az elkészült bevonatra vonatkozó - paramétereiben megfelel a technológiai elõírásoknak.

Az összes többi felület ( amely a festékszállító képviselõje révén ilyen mértékben nem ellenõrizhetõ ) minõségének biztosítása a kivitelezõt terheli.

A garancia nyújtás feltételeirõl Megrendelõ ( végsõ felhasználó ), Kivitelezõ és Anyagszállító külön szerzõdésben kell, hogy megállapodjanak, amelyben rögzíteni kell:

 • a kijelölt referencia felületek helyét és számát
 • az elõírt rétegrendet, annak technológiai paramétereit
 • a felhasznált anyagok típusát és charge-számát
 • a hígító típusát és a hígítás mértékét
 • a felhordás hõmérséklet- és páratartalmi körülményeit
 • a garanciából kizárt felületeket (felület-részeket) és eseteket,
 • a végzett munka kezdetét és végét
 • garanciális javítás szükségessége esetén a felek közti tehermegosztást

Garancia csak valamennyi fizetési kötelezettség teljemértékû teljesítése után vehetõ igénybe!

 

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕK

Tekintve ,hogy ezen termékek gyártói külföldi cégek és beszállításuk nemzetközi gyûjtõfuvarozással történik, és átadásuk csak vámkezelésük után történhet meg, felelõsséget csak az alábbi határidõk esetén tudunk vállalni.:

Alapozó festékek esetén: 5-7 nap

Fedõ festék esetén: 8-10 nap  

FIGYELEM !

 • Az egyedi esetekben a megrendeléseket a külföldi fél visszaigazolásai alapján, ill. a raktári készletünk figyelembevételével igazoljuk vissza.

 • A megrendeléstõl számított 1O napon belül semmilyen esetben nem fogadunk el szállítási határidõ-reklamációt! (Még akkor sem, ha Megrendelõ megrendelésében erre vonatkozóan külön kikötést ír elõ!)

 • A késedelmes szállítás esetén a legnagyobb általunk vállalt kötbér maximális mértéke napi 5 %, ami összességében a megrendelt árú értékének maximum 5%-a lehet!
  (Ezt még akkor is fenntartjuk, ha Megrendelõ megrendelésében erre vonatkozóan ettõl eltérõ feltételt ír elõ!)

 • A fenti feltételektõl való eltérés csak egyedi szerzõdéskötés esetén lehetséges! / lásd: projekt ár ! /

 • Minden további általános kérdésben a cég "Általános Szolgáltatási Feltételei"-ben foglaltak szerint járunk el.

 

 

Kazincbarcika, 2OO4. január 15.

R O S T Á S  Zoltán

 

ügyvezetõ igazgató
lablec